Početna stranica / ABR - Terapija / 

ABR-Terapeutski metod

ABR terapija razvijena je u poslednjih desetak godina kao direktni rezultat manuelnih tretmana rađenih sa više hiljada dece ometene u razvoju, njihovim roditeljima i odraslim pacijentima. Motiv za razvijanje ove metode bila je potreba da se pronađu najefektivniji načini poboljšanja kvaliteta života hendikepiranih ljudi.

Zašto ABR će vas voditi dalje ka razumevanju strukturnih devijacija koje ima hendikepirano dete ili odrasla osoba, kao i zašto su ovi problemi izvor daljih funkcionalnih ograničenja.

Način na koji se ABR metoda odnosi prema pomenutim strukturalnim poteškoćama opisan je u odeljku ABR Tehnika.

ABR Procenjivanje predstavlja osnovnu ABR alatku za ABR metod rada. Ona daje detaljnu procenu trenutnog stanja hendikepirane osobe kao i stepene progresivnog poboljšanja postignutih pomoću ABR terapije.

Da bi ste saznali šta ABR Obuka podrazumeva, uđite ovde.

Kako početi objašnjava na koje sve načine možete početi sa primenom ABR-a.